• การวินิจฉัยอาการโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  • การตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์