1.1  หน้าที่และเป้าหมาย

          ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย   ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีปัญหาฉุกเฉินในกลุ่มอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย  

1.2  ขอบเขตการให้บริการ 

                ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยให้บริการ วันจันทร์- เสาร์  2 รอบ ต่อวัน คือ เวลา 7.30-16.30 น. และมีรอบเสริมเวลา17.00 น. ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีปัญหาฉุกเฉินตลอด 24 ชม.   

 1.3 ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ได้รับการล้างไตตามตารางที่กำหนดตามแผนการล้างไตร่วมกับแพทย์ อายุรกรรมโรคไตอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัย และได้ใช้สิทธิ์การรักษาการเบิก สิทธิข้าราชการและประกันสังคม   

           สำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันกับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีปัญหาฉุกเฉินที่แผนก ICU  จะได้รับการล้างไตอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน    มีระบบการส่งต่อข้อมูลเพื่อการวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่ต่อเนื่องสำหรับ แผนกไตเทียมหรือศูนย์ไตเทียมที่อื่น กรณีมีการส่งต่อผู้ป่วย