ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติและกึ่งวิกฤต ผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นหลังการผ่าตัดใหญ่ ผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหัวใจ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประสาทและสมอง โรคทางระบบหายใจ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อติดตามอาการความผิดปกติของผู้ป่วย ที่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ภายในแต่ละห้องที่ทันสมัย สามารถตรวจประเมินอาการและสัญญาณชีพของผู้ป่วยได้แบบต่อเนื่อง โดยระบบควบคุมแบบศูนย์กลางที่เคาน์เตอร์พยาบาล (Center Control) และมีห้อง Negative Pressure สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ   

ให้การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ เช่น

 • ภาวะเลือดออกในสมอง
 • ภาะวะช็อค
 • ภาวะหัวใจหยุดทำงาน
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
 • ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะการทำงานของหัวใจล้มเหลว
 • ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • ผู้ป่วยหนักโรคติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง                             
 • ผู้ป่วยหนักทางระบบทางเดินอาหาร  
 • ผู้ป่วยหนักหลังผ่าตัดอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการดูแลและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัด

ภายในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) มีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จะสามารถให้การช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที เช่น

 • เครื่องช่วยหายใจ
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า
 • เครื่องวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ แบบอัตโนมัติ
 • เครื่องวัดความเข้มข้นของอ็อกซิเจนในเลือด
 • เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลา (EKG Monitor)