งานรับผู้ป่วยใน (Admission)

-ประสานงานการติดต่อห้องพัก

-การตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นผู้ป่วยใน

-การประเมินวงเงินความคุ้มครองค่ารักษา ของกรมธรรม์ที่ลูกค้ายื่น

-ตรวจสอบประวัติการเคลมต่อเนื่องกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคเดิม

งานประเมินค่าใช้จ่าย (Cost Estimate)

-ประเมินวงเงินการผ่าตัด / หัตถการ

-ประเมินวงเงินการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น CT Scan, MRI

-การขอตรวจสอบความคุ้มครองและวงเงินการรักษาล่วงหน้ากรณี Day Case

งานประกันและบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ (Insurance & UM Nurse)

-ประเมินความเหมาะสมจำเป็น คุ้มค่า การนอนรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน

-ประสานงานกับฝ่ายสินไหมของบริษัทประกัน เพื่อขออนุมัติการรับรองค่ารักษาพยาบาล

-ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการ Fax Claim Service

-ประเมินความคุ้มครอง/สอดคล้องของโรค กับกรมธรรม์ที่ลูกค้ายื่นใช้บริการ