ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย มีการให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

ด้านโลหิตวิทยา (Hematology)

 • การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด  CBC
 • การตรวจหาการตกตะกอนของม็ดเลือดแดง ESR
 • การตรวจระบบการทำงานการแข็งตัวของเลือด 
 • Prothrombin Time, Partial Thromboplastin Time, FDP D-dimer

ด้านเคมีคลินิก (Clinical Chemistry)

 • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Sugar     
 • การตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด Hemoglobin A1C  
 • การตรวจระดับไขมันในเลือด  Lipid Profile
 • การตรวจสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในเลือด Electrolyte
 • การตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen, Creatinine 
 • การตรวจการทำงานของตับ  Liver Function Test
 • การตรวจการทำงานของตับอ่อน Amylase, Lipase
 • การตรวจหากรดยูริกในเลือด Uric Acid
 • การตรวจโปรตีนในเลือด Total Protein, Albumin
 • การตรวจภาวะกระดูกพรุน Calcium, Inorganic Phosphate
 • การตรวจหาภาวะการอักเสบในร่างกาย  CRP

ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

 • การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ โดยรวม Food + Inhalation specific IgE (Immunoblot)
 • การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
 • การตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs
 • การตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง Anti-HIV
 • การตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV IgM
 • การตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV IgG
 • การตรวจไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV
 • การตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส RPR, TPHA
 • การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์  Thyroid Function Test 
 • การตรวจหารสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก  PSA
 • การตรวจหารสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP 
 • การตรวจหารสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  CEA
 • การตรวจหารสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน  CA19-9
 • การตรวจหารสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่  CA-125
 • การตรวจหารสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3
 • การตรวจการทำงานของหัวใจ CPK, LDH, Troponin-I, CK-MB
 • การตรวจหาสารเสพติด  Amphetamine, Marijuanna, Cocain, Ectasy, Morphine
 • การตรวจหาการตั้งครรค์  Urine Pregnancy Test, Beta HCG
 • การตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19  Covid-19 Ag, PCR Covid
 • การตรวจหาภูมิต้านทานการติดเชื้อโควิด-19  Covid-19 Spike Protein
 • การตรวจหาการติดเชื้อไข้เลือดออก  Dengue NS1 Ag
 • การตรวจหาการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่  Influenza A/B Screening
 • การตรวจหาการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่กับไวรัสอาร์เอสวี  Influenza A/B and RSV Combo Screening
 • การตรวจการติดเชื้อทางเพศสัมพันธุ์  STI (Sexually transmitted infection ) Multiplex PCR

ด้านจุลชีววิทยา (Microbiology)

 • การย้อมสไลด์ดูการติดเชื้อ Gram’s  Stain
 • การตรวจหาการติดเชื้อวัณโรค AFB Stain
 • การดูการเจริญเติบโตของเชื้อในเลือด Hemo Culture
 • การตรวจหาโรคเริม  TZANK’S SMEAR

ด้านจุลทรรศนศาสตร์วิทยา (Microscopy)

 • การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ  Urinalysis
 • การตรวจอุจจาระ Stool Examination, Occult Blood

ด้านธนาคารโลหิต (Blood Bank)

 • การตรวจหมู่โลหิต  ABO Grouping, Rh Blood Group
 • การตรวจหาแอนติบอดี IgG ที่สร้างบนผิวเม็ดเลือดแดง  Direct Coombs Test
 • การตรวจหาแอนติบอดี IgG หรือ IgM ที่ลอยอยู่ในกระแสเลือด Indirect Coombs Test