ให้บริการตรวจรักษาอาการและความผิดปกติทางระบบประสาท โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง และศัลยแพทย์ระบบประสาทเฉพาะทาง ให้การบำบัดรักษาร่วมกับทีมสหสาขา เช่น นักกายภาพบำบัดเฉพาะด้าน พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริการ

ปรึกษาอาการและความผิดปกติทางระบบประสาท

  • ปวดศีรษะ (Headache)
  • มึนเวียนศีรษะ (Dizziness and Vertigo)
  • อาการผิดปกติหรือความบกพร่องของเส้นประสาทสมอง (Cranial Nerve Disorder)

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)

  • รวมถึงภาวะเส้นเลือดสมองแตก (Intracerebral Hemorrhage) อัมพฤกษ์ อัมพาต
  • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral Aneurysm)
  • บาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง (Head and Brain Injuries) เลือดออกภายในกะโหลกศีรษะและสมอง