ให้บริการดูแลบาดแผลทั่วไป บาดแผลเรื้อรัง โดยมีทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลบาดแผลแบบซับซ้อนโดยเฉพาะ การลดความเจ็บปวดจากการทำแผล ลดจำนวนครั้งของการเปลี่ยนแผลโดยไม่จำเป็น การเลือกใช้วัสดุปิดแผลและตัวยารักษาแผล รวมทั้งผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องบาดแผลด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ทำให้ผู้ป่วยบาดแผลหายโดยเร็ว เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด

ขอบข่ายการให้บริการดูแลรักษาบาดแผล

 • บาดแผลท่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • บาดแผลไหม้จากอุบัติเหตุทุกชนิด ได้แก่
  • บาดแผลไฟไหม้ (Flame Burn)
  • บาดแผลของเหลว ของร้อนลวก (Scald Burn)
  • บาดแผลไหม้จากสารเคมี (Chemical Injury)
  • บาดแผลไหม้จากการสัมผัส (Contact Burn) ไม่ว่าจะเป็นของร้อน เช่น โดนท่อไอเสีย ผิวหนังสัมผัสของร้อนเช่น เตารีด วัสดุร้อนๆ หรือ ของเย็นจัด เป็นต้น
  • บาดแผลไหม้จากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต (Electrical Injury)
  • บาดแผลไหม้จากสะเก็ดระเบิด (Blast Injury)
 • บาดแผลกดทับ (Pressure sore)
 • บาดแผลโรคหลอดเลือดเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นบาดแผลจากโรคหลอดเลือดดำ (Venous Ulcer) หรือ บาดแผลขาดเลือด (Ischemic Ulcer) จากโรคหลอดเลือดแดงอุดตันเรื้อรัง
 • บาดแผลเรื้อรังจากแผลเบาหวาน (Diabetic Ulcer)
 • ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดหลังจากที่บาดแผลหายแล้ว เช่น การหดรั้งของบาดแผล รอยแผลเป็น (Hypertrophic Scar) ข้อติดหดรั้ง (Scar Contracture) รวมถึงทุพพลภาพอื่นๆที่เกิดจากบาดแผล