นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดกฎหมายและมีแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยระบุข้อมูลหรือทำเครื่องหมายลงแบบฟอร์มเพื่อการติดต่อหรือรับบริการกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยในระหว่างเยี่ยมชมเว็บไซตํ หรือแอพพลิเคชั่นที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยใช่ให้บริการ ถือว่าท่านได้ยินยอมและตกลงด้วยกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวม

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ตามที่ท่านให้ไว้สำหรับการรับบริการต่างๆของโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการรับข่าวสาร การสอบถามข้อมูล การนัดหมายแพทย์การรับบริการระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การรับบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Online Consulting Service)การชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยก็ได้ แต่จะมีผลให้โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อการติดต่อหรือให้บริการท่าน รวมถึงการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร และอาจใช้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยหรือทางสถิติ ตลอดจนเพื่อการพัฒนามาตรฐานบริการมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยได้บันทึกจัดเก็บไว้ อาจมีการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก กรณีดังต่อไปนี้

1.การเปิดเผยหรือส่งต่อไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่านได้แก่ บริษัทประกันภัยผู้ให้บริการคุ้มครองสิทธิค่าบริการรักษาพยาบาลของท่าน ธนาคารผู้ให้บริการรับชำระเงินค่าบริการผ่านทางออนไลน์ หรือบริษัทผู้สนับสนุนการให้บริการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

2.การจ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอกเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล บริการจัดการข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ตลอดจนการร่วมพัฒนาบริการ และ/หรือ ทำการตลาดร่วมกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 

โดยบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินงานและต้องอยู่ภายใต้บังคับสัญญาที่รักษาความลับของข้อมูลและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย

3.การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงเพื่อการป้องกันการทุจริต การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการหรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

การเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น หากท่านได้ติดต่อหรือใช้เว็บไซต์อื่นที่ได้เชื่อมโยงดังกล่าวนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ครอบคลุมเว็บไซต์ดังกล่าวนั้น และโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้ปฏิบัติหรือดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์การบันทึกจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นหรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่มีเทคนิค ขั้นตอน และการบริหารจัดการที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเข้าใช้ ดัดแปลง แก้ไข เปิดเผย หรือกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ดีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจมีความสมบูรณ์ไม่เต็ม 100% อาจมีข้อบกพร่องจากการทำงานของระบบเทคนิคที่มิอาจควบคุมได้เป็นครั้งคราว ฉะนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยไม่รับประกันหรือรับรองประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะขอสำเนา แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน หรือใช้สิทธิอื่นใดภายใต้ความคุ้มครองทางกฎหมายเมื่อท่านต้องการใช้สิทธินี้สามารถแสดงความจำนงค์ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเพื่อใช้สิทธิความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดส่งเป็นหนังสือพร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนของท่านตามที่อยู่ดังนี้

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

57 ม.3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 ประเทศไทย

กรณีท่านมีคำถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ติดต่อได้ที่

E-mail: dpo@bsh.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ +66(0) 7742 9500

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงาน หรือข้อเสนอแนะจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับทันทีที่มีการประกาศ ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ดังระบุไว้ด้านล่างดังนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือเข้าใช้ เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยใช้ให้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำหรือแก้ไขและมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563