แผนกกุมารเวช ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด –15 ปี ที่เจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกุมารเวชจำนวน 2 ท่าน ให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก, ภูมิแพ้, และทารกแรกเกิด นอกจากนี้ทางแผนกมีให้บริการ Well baby เป็นบริการฉีดวัคซีนและควบคู่กับการตรวจพัฒนาการให้กับเด็กอายุแรกเกิด – 15 ปี ให้การดูแลตั้งแต่การคัดกรองแยกผู้รับบริการ ซักประวัติคัดกรองผู้รับบริการก่อนพบแพทย์ ขณะรอตรวจพบแพทย์ การตรวจรักษาโดยแพทย์  การดูแลหลังพบแพทย์  จนถึงส่งการเงินและรับยากลับบ้าน หรือส่งต่อเข้าพักในหอผู้ป่วยรวมถึงการส่งต่อหน่วยงานอื่นในโรงพยาบาล  

 • ตรวจรักษาเด็กป่วยทั่วไปและให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลเด็ก
  – กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ
  – กลุ่มโรคทั่วไปในเด็ก
  – กลุ่มโรคภูมิแพ้
  – ทารกแรกเกิด
  – Well baby ฉีดวัคซีนตามวัยของเด็ก
 • ตรวจประเมินและให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ
 • การให้วัคซีนเด็กตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข วัคซีนเสริมต่างๆ และวัคซีนในกรณีพิเศษ เช่นกรณีเดินทางไปต่างประเทศ ไปศึกษาต่อ หรือมีโรคระบาดต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆ
 • คลินิกเฉพาะทาง: โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน