ให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาทางทันตกรรมให้แก่กลุ่มผู้ป่วยทุกกลุ่ม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมถึง การให้ทันตสุขศึกษา เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคของฟันและโรคอื่นๆ ในช่องปาก โดยทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์เฉพาะทางหลาย สาขา อาทิเช่น

 1. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
  การรักษาโดยการจัดเรียงตัวของฟัน เพื่อให้มีการสบฟันที่ดี มีความสวยงาม และสามารถใช้งนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ทันตกรรมรากเทียม (Implant Dentistry)
  การรักษาโดยการฝังรากเทียมในกระดูกขากรรไกรร่วมกับการทำฟันปลอมบนรากเทียมนั้น เพื่อทดแทนการสูญเสียฟัน
 3. ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือ ทันตกรรมใสฟัน (Prosthetic Dentistry)
  การรักษาโดยการทำของเทียม เพื่อใช้ทดแทนอวัยวะต่างๆ ในช่องปากเพื่อให้สามารถใช้งานได้และมีความสวยงาม
 4. ทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)
  การรักษาอาการเจ็บและการอักเสบที่เกิดขึ้นในโพรงประสาทฟันและปลายรากฟัน
 5. ปริทันตวิทยา หรือ โรคเหงือก (Periodontics)
  การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการบดเคี้ยว ซึ่งครอบคลุมทั้งการสบฟัน, ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกรรวมทั้งการรักษา อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้า
 6. ทันตกรรมบูรณะ หรือทันตกรรมตกแต่ง (Operative & Esthetic Dentistry)
  ทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม การรักษาโดยการบูรณะพัน เพื่อทดแทนส่วนของฟันที่สูญเสียไปให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ